qy71z寓意深刻都市言情 鬥戰勝佛取經歸來笔趣-十九、靈山腳下師徒大戰魔王相伴-xmdhc

鬥戰勝佛取經歸來
小說推薦鬥戰勝佛取經歸來
孙悟空猪八戒和沙和尚与妖魔大战。在云中窜来窜去,各施法术,展尽一身所学。
魔云弥漫,天空遮掩。孙悟空手举金箍棒,云中追打。猪八戒九齿钉耙,东挡西躲。沙和尚降妖宝杖持掌乾坤,好不威武。师兄弟三人与妖魔大战,难解难分。众妖魔各施本领,斗勇杀狠,妖术狠毒。
妖魔与孙悟空大战,天上地下,无处不在,只杀到灵山脚下。
灵山,西天佛祖与众弟子,十八罗汉,四大菩萨,耳听打斗之声。
佛祖:“那魔王,无恶不作,今日又在灵山脚下大开杀戒。十八罗汉,四大菩萨,你们切去相助悟空降妖伏魔。”
众弟子:“是。”
閃婚深寵,萌妻賴上門!
众弟子四大菩萨十八罗汉,离开佛祖,来到灵山脚下。看见魔王与悟空大战。
菩萨:“魔王,今日你的气数已尽,还不缴械投降。”
魔王:“我的气数已尽,我看是如来的气数将近,终有一日,我要率领魔众攻打灵山,打败如来,得逞所愿,称霸三界,到时无论是谁都要听命与我,如若不然,我就要格杀勿论。”
菩萨:“好狂妄的魔王,佛祖一片慈悲,希望有朝一日能够感化你,使你悔过向善,谁知你竟然如此大胆,还想称霸三界,天地王法,善有善报,恶有恶报,魔王,今日就是你灭亡的时日到了。”
说完十八罗汉,四大菩萨加入战斗,和魔王大战。
魔王看见佛祖弟子十八罗汉和四大菩萨参战,哈哈大笑:“哈哈哈,我还想等到他日再攻打灵山,谁知今日正是一个好时机。众弟子听令,今日就是我们和如来决一死战的时候,我的追随者们都出来吧,看看今日到底是谁的末日。哈哈哈……”
魔云密布,四面八方无数妖魔鬼怪聚集而来。黑云之中光明时现,孙悟空猪八戒和沙和尚施出浑身解数,和妖魔大战,四大菩萨各显神通,阻止妖魔无数,十八罗汉,各举兵器和身旁妖魔酣战,死伤一大片。
正在难解难分之时,空中光明照耀,西天佛祖和坐下众弟子来到。
佛祖:“魔王还不放下屠刀,缴械投降。”
王妃真給力
魔王:“哈哈哈,西天佛祖都来了,到省的我去找你。哈哈哈,佛祖今日就让我和你一较高下。”说完飞身向光明飞去。
佛祖面含微笑:“可以,使得,使得。”
佛祖伸手,和魔王大战,手臂伸出好长,比长臂罗汉的双手还长。
魔王在如来手掌下左躲右藏,来回翻滚,如来大手金刚不坏,刀砍不伤,横冲直撞,打得魔王无处可躲。
混世主宰 火藍冰風
如来看着魔王只有招架之力,无有还手之际,飞起手中金钵盂,旋转空中,放射金光,收魔王于钵盂中,又飞起金钵飞在空中收众魔鬼于金钵中。
絕品醫王 鄰居老王
唐僧师徒,四大菩萨十八罗汉看见如来飞起金钵收众魔鬼于金钵中,躬身参拜如来。梵音如雷。
空中如来和众弟子还有唐僧师徒。
如来:“魔王作恶,恶性不改,似恶为宗旨,终因为恶而众判亲离,孤苦一人而亡。
三界,佛界神界,及人界。佛界众弟子慈悲教化众生,神界诸神鬼道阎罗皆以公道王法管制,善有善报、恶有恶报,善恶因果报应,天地无一人不服。人界众生随其因缘生生死死,缘生缘灭,皆是因缘,爱恨情仇,皆为一个缘字。
魔王企图仰仗我佛门弟子慈悲,慈悲感化。就肆意而行为恶三界,然而最终,终为神界诸神管制,打入十八层地狱,而永世不得我佛门弟子度化,于佛无缘。唐三藏。”
唐僧师徒:“弟子拜见如来佛祖。”
佛祖:“唐三藏,你师徒即已是我佛门弟子,就应度化世间众生。三界本无法可度,唯有善有善报、恶有恶报,天地王法管制。然而世人迷忘无知,不知前生之事,不知天地鬼神、佛者居多,常常幻化天地,迷幻于心。
明星誌願重生女導演 九月微藍
你师徒四人就以善恶因果相度,使众生皆知:善有善报,恶有恶报;遵纪守法,好好做人。”
強秦 路人家
唐僧师徒:“是佛祖。”
如来佛祖光明照耀虚空,诸佛弟子罗汉。
唐僧师徒面向观众。
剧终